Algemene voorwaarden


Marsival-Duboccage BV

Hierna te noemen:
Marsival

Gevestigd en kantoorhoudende te:
Bissegemstraat 214
8560 Gullegem

Rekeningnummer: BE44 2850 2129 3145

Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief B.T.W.  (publicatiefouten voorbehouden)

Portkosten

Vanaf een bestelbedrag van € 250,- leveren wij portvrij. Voor bestellingen beneden dit bedrag wordt een deelname in de portkosten doorgerekend van € 8,50.

Productbeschrijvingen

Wij hebben maximale zorg besteed aan het duidelijk beschrijven van onze producten. Mocht bij ontvangst echter blijken dat de producten toch niet aan de verwachtingen voldoen, kan het binnen een termijn en mits ons akkoord teruggezonden worden. Na ontvangst in goede staat wordt een creditnota opgemaakt.

Klachten

Controleer nauwkeurig het aantal aangeboden pakken alvorens bij de transporteur af te tekenen voor akkoord. Mochten er ondanks onze voorzorgen toch goederen beschadigd zijn, dan horen wij dit graag binnen de 8 dagen na levering.

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van alle door ons aangegane overeenkom­sten. Er kan enkel schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepas­sing met uitsluiting van alle algeme­ne voor­waarden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant.

In geval van annulering van de bestelling of een gedeelte ervan is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling, onverminderd het recht van Marsival om te opteren voor de uitvoering in  natura.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en bindt niet. Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbin­ding van de overeenkomst.

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, toelating tot de collectieve schuldenregeling, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

De goederen blijven onze eigendom tot na integrale betaling met inbegrip van eventuele kosten, rente en schadebeding. De klant kan de geleverde goederen voordien niet aan derden in onderpand geven en in eigendom overdragen. Marsival behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van niet-betaling de geleverde goederen van de klant terug te vorderen. Marsival wordt gesubrogeerd in de rechten van de klant om deze goederen terug te vorderen die zich bij derden zouden bevinden.

Elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken of zichtbare non-conformiteit aan het geleverde dient te geschieden binnen de 24u na uitvoering de levering van de goederen en dit per aangetekend schrijven aan Marsival bij gebrek waaraan de klant de goederen heeft aanvaard.

Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet worden geformuleerd binnen de 8 dagen na het ontdekken van het gebrek en dit per aangetekend schrijven aan Marsival.

De aansprakelijkheid van Marsival is steeds beperkt tot de waarde van de geleverde goederen. Marsival kan  niet aansprakelijk worden gesteld voor andere schade, o.a. indirecte schade zoals gevolgschade, winstderving,…

Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar, op hun datum, op onze zetel te KORTRIJK, zonder enige korting of afhouding uit welke hoofde ook. Het aanbieden van een wissel wijzigt de plaats van betaling niet en staat niet gelijk met schuldhernieuwing. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zijn de BTW en alle taksen ten laste van de klant.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk, per aangetekende brief aan Marsival, te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuur­datum, bij gebrek waaraan de klant geacht wordt de factuur te hebben aanvaard.

Ieder op zijn vervaldatum onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder vooraf­gaan­de ingebrekestelling een intrest op van 12% per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt.

Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadebe­ding van rechtswege en mits voorafgaan­de ingebrekestel­ling vermeer­derd met 12 % met een minimum van 150 euro, ook bij het aanvaarden van een afbetalings­plan of termij­nen van respijt. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en worden de klant afzonderlijk aangere­kend.

Het niet-betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeis­baar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en werken stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaan­de ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoer­de gedeelte. Dit alles onver­minderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwis­ting zijn enkel de rechtbanken van KORTRIJK bevoegd.