Algemene voorwaarden van Marsival-Duboccage BV

 

Hierna te noemen:                              Marsival
Met zetel te:                                         Bissegemstraat 214, 8560 Gullegem
Ondernemingsnummer:                     0458.697.459
Rekeningnummer:                               BE44 2850 2129 3145

 


 Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van alle door ons aangegane overeenkom­sten. Er kan enkel schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepas­sing met uitsluiting van alle algeme­ne voor­waarden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant.
 

Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW (publicatiefouten voorbehouden)


 Verzendkosten

Vanaf een bestelbedrag van € 250,- leveren wij vrij van verzendkosten. Voor bestellingen beneden dit bedrag wordt een deelname in de verzendkosten doorgerekend van € 8,50, tenzij dit voorafgaand contractueel anders vastgelegd werd.


 Productbeschrijvingen

Wij hebben maximale zorg besteed aan het duidelijk beschrijven van onze producten. Mocht bij ontvangst echter blijken dat de producten toch niet aan de verwachtingen voldoen, heeft u als consument recht op een termijn van 14 dagen bedenktijd waarna het mits ons akkoord teruggezonden kan worden. Pas na ontvangst in goede staat wordt een creditnota opgemaakt. Voor zakelijke klanten vervalt deze bedenktijd, tenzij dit voorafgaand contractueel anders vastgelegd werd.
 

Annulering

In geval van annulering van de bestelling of een gedeelte ervan is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling, onverminderd het recht van Marsival om te opteren voor de uitvoering in natura.

 

Leveringstermijn

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is niet bindend. Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbin­ding van de overeenkomst.

 

Klachten

Controleer nauwkeurig het aantal aangeboden pakken alvorens bij de transporteur af te tekenen voor akkoord. Mochten er ondanks onze voorzorgen toch goederen beschadigd zijn, dan horen wij dit graag binnen de 8 dagen na levering. 

 

Elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken of zichtbare non-conformiteit aan het geleverde dient te geschieden binnen de 48 uur na uitvoering de levering van de goederen en dit per aangetekend schrijven aan Marsival bij gebrek waaraan de klant de goederen heeft aanvaard. Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet worden geformuleerd binnen de 8 dagen na het ontdekken van het gebrek en dit per aangetekend schrijven aan Marsival. Hierna verjaren alle vorderingen met betrekking tot de geleverde goederen.
 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Marsival is steeds beperkt tot de bestelwaarde van de geleverde goederen waarop de klacht betrekking heeft. Marsival kan niet aansprakelijk worden gesteld voor andere schade, o.a. indirecte schade zoals gevolgschade, winstderving,…

Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar, op hun datum, op onze zetel te KORTRIJK, zonder enige korting of afhouding uit welke hoofde ook. Het aanbieden van een wissel wijzigt de plaats van betaling niet en staat niet gelijk met schuldhernieuwing. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zijn de BTW en alle taksen ten laste van de klant.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk, per aangetekende brief aan Marsival, te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuur­datum, bij gebrek waaraan de klant geacht wordt de factuur te hebben aanvaard.

Bij niet tijdig betalen van de factuur is automatisch en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de interestvoet op basis van de wet van 2/8/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en gelijk aan de wettelijke interestvoet indien de klant een consument is.

 

Faillissementen, wanbetaling en eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, toelating tot de collectieve schuldenregeling, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant. 
 De goederen blijven eigendom van Marsival tot na integrale betaling met inbegrip van eventuele kosten, rente en schadebeding.
 De klant kan de geleverde goederen voordien niet aan derden in onderpand geven en in eigendom overdragen. Marsival behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van niet-betaling de geleverde goederen van de klant terug te vorderen. Marsival wordt gesubrogeerd in de rechten van de klant om deze goederen terug te vorderen die zich bij derden zouden bevinden. 
 De overdracht van risico’s vindt echter plaats op het ogenblik van levering.


 Ieder op zijn vervaldatum onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder vooraf­gaan­de ingebrekestelling verhoogd worden met deze verwijlintrest met een minimum van 150 EUR excl. BTW, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en worden de klant afzonderlijk aangere­kend.


 Het niet-betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeis­baar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en werken stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaan­de ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoer­de gedeelte. Dit alles onver­minderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.


Bevoegde rechtbank

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwis­ting zijn enkel de rechtbanken van KORTRIJK bevoegd.